Fortis Bank Predicts US Financial Market Meltdown Within Weeks

BRUSSELS / AMSTERDAM (DFT) – Fortis expects within the next few days to weeks to complete the collapse of the U.S. financial markets.

That explains the bank insurers interventions of the series Thursday at dealing with € 8 billion.

“We are ready at the last minute. It goes in the United States much worse than thought, “said Fortis chairman Maurice Lippens, who maintains that CEO Votron to live. Fortis expects bankruptcies of 6000 U.S. banks that now lack coverage. “But Citigroup, General Motors, there begins a complete meltdown in the U.S..”

Fortis took yesterday € 1.5 billion with a share issue. At the end of last year was the Belgian-Dutch group € 13 billion of new shares for the takeover of ABN Amro, for which it paid € 24 billion. Lippens bases its concern on interviews with bankers. “Two months ago we knew not so bad that it is in America. And it will be much worse. We have a thick mattress needed for the next eighteen months to come when we can bring to ABN Amro. ”

Two weeks ago reported the U.S. investment bank and adviser to Fortis Merrill Lynch certainly € 6.2 billion in additional capital was needed. The VEB yesterday demanded clarification of Fortis: CEO Jean-Paul Votron stopped in late april Fortis maintains that after the purchase of ABN Amro does not need on the capital market. In one year € 30 billion in market capitalization destroyed. After Votron last confession kelderde the share price by 19.4%, although yesterday climbed by 4.4% to € 10.65.

The massive unrest around the bank insurers, especially with our neighbours in Belgium as a bomb broken. While the fuss arose in the Netherlands to the limited financial world, it is with our neighbours the call of the day. Not only is the bank dominates the streetscape, but by the mokerslag for the Belgian volksaandeel are also hundreds of thousands of small investors hit hard.

All Belgian newspapers opened yesterday with real rampenkoppen, where the free fall of the bank insurers was wide coverage. ‘Fortis crashes, “” Rampdag for Fortis’ and’ Fortis loses 5.3 billion, “opened three leading newspapers.

The panic around the group across the border so great that the national regulator CFBA has had reassuring words to speak to the desperate savers. “The emergency of Fortis is no reason to bank run and money to get off,” said a CFBAwoordvoerder. “The bank complies with all legal requirements, but has itself just very sharp targets.”

Maurice Lippens claims that all major shareholders yesterday “unanimously support” have pledged.

Like arrows in the Netherlands focus mainly on CEO Jean-Paul Votron, who are heavily vertild appears to have complied with the takeover of ABN Amro. But while the Netherlands in Brussels calling his bonus of € 2.5 million to be paid back in Belgium is demanding his departure.

Who makes such big mistakes, must bear the consequences and therefore resign, “said Huybregtse chairman of the Flemish federation of Investment and Investors. The fall of the share is for him a confirmation that the takeover of ABN Amro far too expensive and was poorly timed.

“The former shareholders of ABN Amro are now taking a bath in champagne”, stressed Huybrechts. “Who makes major mistakes, must go. Fortis is a really volksaandeel and with confidence that you can not cope reckless. ”

The Belgian newspaper the Standard is tough on the CEO: “The kredietcrisis has affected all banks, but it is no excuse. Fortis is much sharper fall, “says the commentator. “Fortis has always denied that there was still a capital increase. They were therefore either lies or ignorance. Both are equally bad, so must Votron the honour to itself. He is the only one who has earned something to the whole operation. ”

According to Belgian media wanted Fortis announce Thursday that the bonus Votron would be removed, but this is at the last moment not yet happened. Also, all press speculation about his succession, with the name of Filip Dierckx.

Votron itself will of being firm. “The shareholders are behind me and also in the top of the group, I only support for this I have put in operation,” said the under fire lying Fortis chief executive.

The refund of the now controversial bonus points he resolutely. “What I do with my money, my case. The bonus had nothing to do with ABN Amro, but was about the year 2007, “said Votron. The CEO is a willing part of his salary in Fortis documents.

Votron may also still rely entirely on chairman Lippens, who denies that the bank itself on the takeover of ABN Amro has completed. “Votron remains simply the CEO. At present intervention, which is difficult, that’s really show leadership. ”

Original article: The Financiele Telegraaf

VOTRON BLIJFT AAN NA GOLF VAN KRITIEK

Amerikaanse ’meltdown’ reden geldinjectie Fortis

28 Jun 08, 09:10
door onze correspondent
BRUSSEL/AMSTERDAM (DFT) – Fortis rekent binnen enkele dagen tot weken op het volledig instorten van de Amerikaanse financiële markten. Dat verklaart volgens de bankverzekeraar de serie ingrepen van donderdag om zich met €8 miljard te versterken. „We zijn op het nippertje gereed. Het gaat in de Verenigde Staten veel slechter dan gedacht”, zegt Fortis-chairman Maurice Lippens, die volhoudt dat topman Votron aanblijft. Fortis verwacht faillissementen onder 6000 Amerikaanse banken die nu weinig dekking hebben. „Maar ook Citigroup, General Motors, er begint een complete meltdown in de VS.”

Fortis haalde gisteren €1,5 miljard met een aandelenemissie op. Eind vorig jaar moest het Belgisch-Nederlandse concern €13 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven voor de overname van ABN Amro, waarvoor het €24 miljard betaalde. Lippens baseert zijn zorg op gesprekken met bankiers. “Twee maanden geleden wisten we niet dat het zó slecht gaat in Amerika. En het zal nog veel slechter gaan. We hebben een dikke matras nodig om de komende achttien maanden door te komen wanneer we ABN Amro kunnen inbrengen.” Twee weken geleden meldde de Amerikaanse zakenbank én adviseur van Fortis Merrill Lynch dat zeker €6,2 miljard extra aan kapitaal nodig was. De VEB eiste gisteren opheldering van Fortis: topman Jean-Paul Votron hield eind april vol dat Fortis na de aankoop van ABN Amro niet de kapitaalmarkt op hoefde. In een jaar is ?30 miljard aan beurswaarde vernietigd. Na Votrons laatste bekentenis kelderde de koers van het aandeel met 19,4%, al klom het gisteren met 4,4% tot €10,65. De enorme onrust rond de bankverzekeraar is vooral bij onze zuiderburen in België als een bom ingeslagen. Terwijl de ophef zich in Nederland tot de financiële wereld beperkt, is het bij onze zuiderburen het gesprek van de dag. Niet alleen domineert de bank er het straatbeeld, maar door de mokerslag voor hét Belgische volksaandeel zijn bovendien honderdduizenden kleine beleggers keihard getroffen. Alle Belgische kranten openden gisteren met heuse rampenkoppen, waarin de vrije val van de bankverzekeraar breed werd uitgemeten. ‘Fortis crasht’, ‘Rampdag voor Fortis’ en ‘Fortis verliest 5,3 miljard’, zo openden drie toonaangevende kranten. De paniek rondom het concern is over de grens zelfs zo groot dat de nationale toezichthouder CFBA zich genoodzaakt zag geruststellende woorden te spreken richting de vertwijfelde spaarders. “De noodgreep van Fortis is geen reden naar de bank te rennen en je geld eraf te halen”, aldus een CFBA-woordvoerder. “De bank voldoet aan alle wettelijke vereisten, maar heeft zichzelf gewoon heel scherpe doelen gesteld.” Maurice Lippens claimt dat alle grote aandeelhouders gisteravond “unaniem steun” hebben toegezegd. Net als in Nederland richten de pijlen zich vooral op topman Jean-Paul Votron, die zich zwaar vertild lijkt te hebben aan de overname van ABN Amro. Maar terwijl de Brusselaar in Nederland wordt opgeroepen zijn bonus van ?2,5 miljoen terug te storten eist men in België zijn vertrek. “Wie zulke grote fouten maakt, moet de gevolgen dragen en dus ontslag nemen”, aldus voorzitter Huybregts van de Vlaamse federatie van Beleggingsclubs en Beleggers. De val van het aandeel is voor hem een bevestiging dat de overname van ABN Amro veel te duur en slecht getimed was. “De voormalige aandeelhouders van ABN Amro nemen nu een bad in champagne”, benadrukt Huybrechts. “Wie grote fouten maakt, moet opstappen. Fortis is een echt volksaandeel en met dat vertrouwen kun je niet roekeloos omspringen.” Ook de Belgische krant de Standaard is keihard over de topman: “De kredietcrisis heeft alle banken getroffen, maar het is geen excuus. Fortis is veel scherper gedaald”, aldus de commentator. “Fortis heeft steeds ontkend dat er nog een kapitaalverhoging kwam. Dat waren dus ofwel leugens, ofwel onkunde. Beide zijn even erg, dus moet Votron de eer aan zichzelf houden. Hij is de enige die iets verdiend heeft aan de hele operatie.” Volgens de Belgische media wilde Fortis donderdag aankondigen dat de bonus van Votron zou worden geschrapt, maar is dit op het laatste moment toch niet gebeurd. Ook wordt al druk gespeculeerd over zijn opvolging, waarbij vooral de naam van Filip Dierckx valt. Votron zelf wil van geen wijken weten. “De aandeelhouders staan achter me en ook in de top van het concern heb ik alleen maar steun gekregen voor deze door mij opgezette operatie”, aldus de onder vuur liggende Fortis-topman. Ook het terugstorten van de inmiddels omstreden bonus wijst hij resoluut af. “Wat ik met mijn geld doe, is mijn zaak. De bonus had niets met ABN Amro te maken, maar ging over het jaar 2007”, aldus Votron. De topman is wel bereid een deel van zijn salaris in Fortis-stukken te ontvangen. Votron kan daarnaast nog altijd volledig op chairman Lippens rekenen, die ontkent dat de bank zich op de overname van ABN Amro heeft verkeken. “Votron blijft gewoon de topman. Op dit moment ingrijpen, dat is moeilijk, dat is echt leadership tonen.”


2 thoughts on “Fortis Bank Predicts US Financial Market Meltdown Within Weeks”

  1. I am a wee bit shocked and awed that Fortis Bank did not connect a hint of this to Japan’s economic crisis of the 1990’s. I am also miffed that even America has not so much as followed the international banker’s trail which connect the dots through the use of faked Hedged Monte-Carlo deals in United States’ subprime meltdown.

    Therefore, instead of coming up with means bywhich to actually stimulate the world’s economy, govenment seems to be bowing to those wish to introduce the Amero while they outwardly say they are doing nothing of the sort!

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.